Affärsidé

Vår affärsidé på SuncoTech är:
"att utveckla, låta tillverka och sälja kvalitetssäkrade hanteringsutrustningar för pappersmassabalar och pappersrullar för cellulosaindustrier samt såg- och hanteringsutrustningar för boardindustrier. Dessutom att sälja service och resrevdelar till samma kundkategorier. Bolagets geografiska marknadsområde skall i första hand vara de nordiska länderna, med även de övriga i Europa."

SuncoTechs strategier för att uppnå beslutade mål i avseende bl.a. lönsamhet, kvalité, miljö och leveranssäkerhet är:

 • att använda känd teknik och standardiserade komponenter.
 • att använda material, komponenter och metoder som innebär så låg miljöpåverkan som möjligt.
 • att värka för att arbetsmetoder och arbetsmiljö inte orsakar bolagets personal arbetsskador.
 • att verka för att bolagets personal vidareutbildas inom sitt yrke och teknikområde.
 • att använda kostnadseffektiva marknadskanaler.
 • att söka samarbetsformer och allianser med erkända kollegor i branschen.
 • att vidareutveckla bolagets produkter, i en ekonomiskt försvarbar takt, för att befästa och behålla bolagets marknadsposition.
 • att finansiera alla utvecklingssteg innan de påbörjas.
 • att upprätta noggranna för- och efterkalkyler för bolagets alla produkter samt marknadsföringsinsatser.
 • att använda underleverantörer kända för att hålla hög kvalité och kompetens.
 • att tillse att ägare, eventuella finansiärer och leverantörer erhåller utlovad information med hög kvalité vid rätt tidpunkt.