Kvalité och miljö

Suncotech AB konstruerar, bygger och installerar kompletta maskinlinjer samt säljer enstaka maskiner och komponenter till industriella användare.

Dokumentation och förutsättningar
Vi samråder med kunden innan tillverkning startar för att säkerställa att dokumenten för utrustningen och installationen är de rätta och för att kunna genomföra ett effektivt montagearbete utan att göra avkall på kvalité och leveranssäkerhet.

Material
Suncotech AB är leverantörsoberoende vilket ger möjlighet att välja komponenter och material som vid varje tillfälle tillfredsställer ställda krav men som också är utsatt för marknadens priskonkurrens.

För att få en optimalt fungerande anläggning måste också montagearbetet genomföras på ett högkvalitativt sätt med iakttagande av gällande normer och anvisningar.

Suncotech AB värnar om vår miljö och använder därför material, komponenter och metoder som innebär så låg miljöpåverkan som möjligt.

Kvalité och spårbarhet
Suncotech AB arbetar med rutiner för utförandedokumentering och administration som skapar spårbarhet i uppdragens olika delmoment – man kan snabbt få uppgifter om vilken leverans av komponenter och material som installerats på visst uppdrag och vilka personer som utfört arbetet. Rutinen att använda känd teknik och kvalitetssäkrade standardkomponenter minimerar riskerna för tekniska problem.

Personal
Fortlöpande utbildning av personal i nya tekniska lösningar, material och metoder ger Suncotech ett försprång. Kunskapsutbytet med leverantörer och kunder ger alla parter fördelar.

Vi vet att våra kunder sätter stort värde på att känna till vilka tekniker som ska ansvara för respektive uppdrag och därför utses en projektansvarig för även de mindre projekten - det skapar mervärden för båda parter.

Protokoll efter genomförd leverans
Då utrustningen färdigställts i verkstad genomförs en funktions- och kvalitetskontroll som dokumenteras och biläggs projektdokumenten. Efter att utrustningen installerats provas och dokumenteras alla funktioner i maskinernas rätta miljö.

Ett protokoll upprättas efter genomförd leverans och det visar att utrustningen fungerar som det är överenskommet och att montaget genomförts rätt. Utlovad dokumentation och manualer överlämnas till kunden.